Penalitati de intarziere de 0,02% pe zi pentru neplata obligatiilor fiscale la termen Răspunde


mx31D1In MO nr. 320/03.06.2013 a fost publicata OUG nr. 50/29.05.2013 privind reglementarea unor masuri fiscale. Actul normativ a fost emis pe fondul fluidizarii activitatii economico-financiare a operatorilor economici, care intampina dificultati in achitarea obligatiilor fiscale din lipsa de lichiditati, desi sunt viabili din punct de vedere economic, se arata in preambul. Astfel OUG nr. 50 aduce modificari mai multor acte normative, dintre care amintim:

1. La Codul de procedura fiscala

- art. 120, alin (1), conform caruia dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

- art. 120^1, conform caruia penalitatile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii obligatiei, inclusiv. Nivelul penalitatii de intarziere este de 0,02 % pentru fiecare zi de intarziere. Acest procent va fi aplicat incepand cu data de 1 iulie 2013 si se aplica obligatiilor de plata scadente dupa data de 1 iulie 2013. “Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor” (alin. 3).

Obligatiile de plata care au data scadenta pana la data de 1 iulie 2013 , dar se sting dupa aceasta data, li se va aplica nivelul de penalitate de intarziere potrivit legislatiei in vigoare pana la data de 1 iulie 2013.

- la art 175, dupa alin 1^1, se introduce un nou alineat (1^2 ), care prevede faptul ca, creantele fiscale administrate de MFP si ANAF , exceptand pe cele cu retinere la sursa si accesoriile aferente, dar si datoriile la bugetele locale pot fi stinse prin trecerea in proprietatea statului sau a primariei bunuri imobile, proprietatea unei persoane si la cererea acestuia, care isi asuma obligatia de plata a debitorului, printr-un angajament de plata sau act in forma autentica, conditia fiind ca bunul imobil sa nu fie supus executarii silite si sa nu fie grevat de alte sarcini, exceptand ipoteca.

- la art. 175, alin (5) conform caruia bunurile imobile trecute in proprietatea statului sau a primariilor in urma stingerii unor obligatii fiscale, la cererea debitorului si cu acordul institutiei respective pot fi date in administrare in conditiile legii, cu conditia mentinerii a uzului si a interesului public pe o perioada de 5 ani.  ”Pana la intrarea in vigoare a actului prin care s-a dispus darea in administrare, imobilul se afla in custodia instituţiei care a solicitat preluarea in administrare. Instituţia care are bunul in custodie are obligatia inventarierii acestuia, potrivit legii.”

2. La OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarii la plata 

- la art. 9, alin (11) si (11^1) potrivit carora garantiile se pot constitui sub forma de sechestru asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului, daca bunurile sunt ipotecate/gajate in favoarea altor creditori, valoarea acestora trebuie sa acopere atat valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, cat si sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii, plus un procent de pana la 16% din sumele esalonate la plata, tinandu-se cont de perioada de esalonare. garantia poate consta si in contract de ipoteca/gaj in favoarea Fiscului pentru executarea unor obligatii fiscale pentru care exista acord de esalonare, asupra bunurilor imobile ale unei terte persoane, valoarea acestor bunuri trebuie sa acopere atat obligatiile fiscale ale garantului pentru care Fiscul a pus sechestru, cat si sumele esalonate la plata contribuabilului, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 16% din suma esalonata, in functie de perioada.

- la art. 10, alin (1) , lit b) potrivit caruia esalonarea la plata isi mentine valabilitatea daca se achita obligatiile fiscale stabilite de Fisc prin decizie, cu termene de plata incepand cu data comunicrii deciziei, cu exceptia situatiei incare s-a modificat  decizia de eşalonare la plata in perioada de valabilitate a esalonarii. (…).

- la art. 10, alin (1), lit e) potrivit caruia obligatiile nestinse la data comunicării deciziei si pentru care au fost comunicate somatii sa se achite in termen de cel mult 180 de zile de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata.

- la art. 10, alin (10, lit f) conform caruia, obligatiile de la lit e)  pentru care au fost comunicate somatii dupa data comunicarii deciziei de esalonare , trebuie sa se achite in cel mult 180 de zile de la data comunicarii somatiei sau pana la finalizarea esalonarii la plata in situatia in care termenul de 180 de zile se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor fiscale esalonate la plata.

- la art. 10^1, alin (1), se introduce lit.d) potrivit careia pe perioada de valabilitate a esalonarii, decizia de esalonare la plata poate fi modificata la cererea contribuabilului prin includerea in esalonare a obligatiilor fiscale stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizie de impunere, cu termene de plata dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata.

- la art. 11, alin (4) conform caruia penalitatile de intarziere prevazute de art. 120^1/Codul de procedura fiscala se calculeaza pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata. Prevederea intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2013, si se aplica creantelor fiscale scadente dupa aceasta data.

la art 16^1, alin (1) , lit c) conform caruia contribuabilii cu risc fiscal mic vor trebui sa depuna, in cel mult 30 de zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala,  garantie in valoare de minim 20% din sumele ce pot face obiectul esalonarii la plata si penalitatile de intarziere care pot face obiectul amanarii la plata conform ar 17^1/OUG nr. 29, inscrise in certificatul de atestare fiscala.

- la art. 16^1, alin (2) se introduce litera f) care prevede ca persoanele juridice, ca sa fie considerate contribuabili cu risc fiscal mic, vor trebui sa indeplineasca si conditia de a fi fost infiintate cu minim 12 luni anterior depunerii cererii. Aceasta prevedere se aplica cererilor de acordare a esalonarii la plata depuse dupa data intrarii in vigoare a OUG nr. 50.

3. Amanarea la plata

Potrivit art. V al prezentului act normativ, contribuabilii care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati care gestioneaza fonduri europene, in baza contractelor de finantare, pot solicita amanarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului de stat , inclusiv obligatii accesorii administrate de ANAF sau transmise spre recuperare acesteia.

Amanarea se acorda in limita sumei de recuperat si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale. 

Amanarea la plata nu se acorda:

  • contribuabililor care au intrat in insolventa;
  • contribuabililor pentru care s-a inceput executarea silita prin propirea sumelor ce trebuie sa le incaseze de la autoritatea competenta;
  • contribuabililor care au in derulare o esalonare la plata.

Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri, ori de cate ori este necesar, organul fiscal eliberand din oficiu certificatul de atestare fiscala. Eliberarea acestuia nu nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.

Cererea contribuabilului se solutioneaza in 15 zile de la depunere, prin decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii, sau prin decizie de respingere, dupa caz.

Daca contribuabilul a renuntat la incasarea de penalitati, dobanzi, sau accesorii de orice fel,  de la autoritatea competenta, contribuabilul nu va datora dobanzi si penalitati de intarziere sau accesorii, de orice fel, pentru obligatiile amanate la plata.

Pe perioada amanarii la plata nu se incepe sau se suspenda procedura de executare silita pentru sumele amanate la plata, si nu se sting acele obligatii fiscale care sunt supuse amanarii la plata, exceptand situatia in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora.

Daca in termen de 2 ani de la data counicarii deciziei de amanare la plata, amanarea nu a fost finalizata, aceasta inceteaza, iar Fiscul comunica contribuabilului decizia de incetare, acesta din urma datorand dobanzi si penalitati pe toata perioada amanarii la plata.

Lasă un răspuns

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s